تیم ما

با تیم تیک تم آشنا شوید… 

سارا احمدی

سئو

سبک تخت

علیرضا احسانی

روابط عمومی

محسن دارا

کد نویس