انواع اسلایدر

نمایش فلش همیشه

نمایش فلش بصورت شناور

مخفی کردن فلش

بدون ناوبری

نقطه ناوبری

تصویر ناوبری

اسلاید گذار

محو شدن

حل انتقال

مشخصات تمام صفحه

اندازه طبیعی اسلاید