برای پاســخگویی به نیازهای روز افزون به امکان ایجاد ارتباطات ســریع و ایمن برای تبادل اطلاعات، انتقال تجربیات و دانش میان دانشـــگاه ها، اسـاتید، پژوهشــگران و دیگر دستاندرکاران علم، فرهنگ و اندیشه در دنیا، راهکارهایی ارائه گردید این راهکارها در عصرهای مختلف به صــورتهای مختلف به جهان کمک کرد تا پیشرفت های دیگری حاصل گردد پس از اختراع تلفن، کامپیوتر، شــبکه، اینتــرنت و … ابزارهایی برای ایجاد همه جانبه ارتباطات ساخته شد که از آن جمله می توان مدل های مختلف ویدیو کنفرانس را نام برد.

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.